Salgınla birlikte tetiklenen evi ofise dönüştürme akımını, global düzeydeki en büyük insan hareketleri arasında kabul edebiliriz. Bir dönem belki sadece serbest çalışanlarda ve öncü markalarda karşılık bulan uzaktan çalışma modelini bugün büyük — küçük birçok şirkette görmeye başladık. Üstelik bu durum salgından sonra da devam edecek gibi görünüyor. Peki dönüşüme kucak açan evler bu büyük göçün tetiklediği beklentileri nasıl karşılıyor?

Bu yazıda çalışma kültürünü kucaklayan ev ortamında bizim nesnelere karşı değişen bakış açılarımızı ele aldım. Evde çalışmak yeni davranışlar ve bunlara bağlı sürpriz ihtiyaçlar doğururken, bu ihtiyaçlar da hiç beklenmedik nesnelerce karşılanabiliyor. …

Koray Ozsoy

UX Designer from İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store